Sr.No Name Designation Qualification Date of Joining
1 Mr.Anand Mahadev Mane Librarian M.Lib 01-06-2018
2 Mr.Nikil Vitthal Survase OS BCA 03-10-2023
3 Mr.Suraj Uttam Kamble Accountant B.Com 02-02-2023
4 Miss.Pranita Uttam Kamble Data Operator MCS 01-06-2018
5 Miss.Shreya Abhimanyu Chavan Store Keeper D.Pharm 02-08-2022
6 Miss.Varsha Mhalu Metkari Lab Attendant D.Pharm 05-10-2023
7 Mr.Kiran Kundalik Satpute Lab Technician B.Pharm 12-11-2022
8 Mr.Akash Bharat Kamble Lab Attendant SSC (ITI) 01-08-2022
9 Mr.Bhagwan Sukhdev Ghogare Lab Attendant 11 th 02-08-2021
10 Mr.Atul ajinath Ghogare Lab Attendant Sy BA 02-08-2021-
11 Mr.Ganesh Prabhakar Pawar Library Attendant HSC 02-08-2021
12 Mr.Shivaji Bhanudas Pol Peon 12 th (Art) 01-06-2018
13 Mr.Yogesh Ganpat Gaikwad Peon SSC 02-08-2021
14 Mrs.Vaishali Ravindra Bhosale Sweeper 7 th 02-08-2021
15 Mrs.Vimal Subhah Kahndekar Sweeper 7 th 01-08-2022
16 Mrs.Surekha Maruti Kumbhar Sweeper 7 th 02-08-2021
17 Mrs.Manisha Mahadev Shinde Sweeper SSC 02-08-2021
18 Mr.Altaf Babulal Pathan Gardner SSC 02-08-2021